Nail Guns

Images may not represent actual hire items.

DX 450 nail gun

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days Week Weekend
Hilti DX450 Cartridge Gun 20.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 26.00

 

1st Fix Paslode

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days Week Weekend
1st Fix Paslode Nail Gun 22.00 35.20 39.60 44.00 48.40 52.80 57.20 28.60

 

2nd Fix Paslode

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days Week Weekend
2nd Fix Paslode Nail Gun 22.00 35.20 39.60 44.00 48.40 52.80 57.20 28.60

 

Portanailer

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days Week Weekend
Floorboard Secret Nailer 20.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 26.00

 

Air nail Gun

1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days Week Weekend
Air Nail Gun 2nd Fix 10.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 13.00